Voorbereiden op verandering

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Gemeenten staan voor de uitdaging om een nieuwe toekomststrategie te bepalen. Dit als gevolg van het overheidsbeleid en de huidige economische en financiële crisis. De decentralisaties vanuit de overheid gaan namelijk gepaard met forse bezuinigingen. Er moet meer met veel minder middelen gedaan worden. Dit stelt gemeenten voor omvangrijke maatschappelijke en beleidsmatige opgaven en ook de uitvoering daarvan. Dit levert veel kopzorgen op. Samen met de gemeenten wordt gekeken in welke richting MTB zich in de toekomst gaat ontwikkelen en wat de kansen en de risico’s zijn. De effecten van de te maken keuzes voor MTB, haar medewerkers, voor de gemeenten en voor de inwoners worden bij de uitwerking hiervan zorgvuldig meegewogen om uiteindelijk te komen tot één aanpak voor de regio die op een gestructureerde wijze zal worden ingevoerd. 

MTB bezuinigt al jaren en voelt al jaren de impact van de economie. Het vijfde opeenvolgende crisisjaar. Forse bezuinigingen, een verder groeiende werkeloosheid en lagere pensioenen drukten de stemming in onze regio verder. De welvaart en het consumentenvertrouwen werden verder aangetast. In het vierde kwartaal van 2013 groeide de Nederlandse economie voor het eerst sinds lange tijd weer. We zien een aantal zaken die positief zijn, maar van echt economisch herstel is nu nog geen sprake.

2013 is voor MTB een druk en turbulent jaar geweest. In 2013 is de nieuwe structuur operationeel geworden. De onderdelen Bedrijven en Trajecten & Detacheringen zijn samengevoegd en zijn heringericht en sluiten nu nauw aan bij het arbeidsontwikkelingsproces van onze medewerkers. De nieuwe structuur sluit ook beter aan op de invulling van de Participatiewet en de vraag van de markt. Het maakt het voor ons mogelijk om prima prestaties met onze medewerkers te realiseren en hiermee de service naar onze klanten verder te verbeteren met goede kwalitatieve producten en diensten tegen een prima prijs. Ook heeft MTB in 2013 voortvarend gebouwd aan nieuwe samenwerkingsverbanden met ondernemers op het gebied van catering, schoonmaak, post en grafische activiteiten. Deze zullen in 2014 naar verwachting succesvol worden afgerond.

De winst van werk

Onze missie is heel duidelijk: MTB ontwikkelt mensen naar werk. We zijn er van overtuigd dat iedereen beschikt over talent. We zetten de mens centraal door deze talenten optimaal te benutten. We zoeken daarbij naar passend werk. We begeleiden mensen en leiden hen op om hun mogelijkheden te vergroten. Zo creëren we nieuwe kansen op werken in een reguliere omgeving. Voor iedereen is er perspectief op werk. Zo bieden we mensen de ruimte voor een toekomst. Dat hebben we ook in het afgelopen jaar weer aangetoond.

MTB biedt daarbij een breed scala aan diensten en producten aan, ook voor opdrachtgevers. Immers, de inzet van of het uitbesteden van werk aan onze mensen biedt ook nieuwe mogelijkheden voor onze opdrachtgevers. De activiteiten vormen samen een infrastructuur waarmee wij onze klanten optimaal kunnen bedienen en daarmee ons centrale doel ondersteunen

Strategie

MTB is een ondernemende maatschappelijke organisatie, die goed in de lokale arbeidsmarkt en het lokale bedrijfsleven is verankerd. MTB positioneert zich daarbij als breed arbeidsintegratiebedrijf. Kernactiviteit is het ontwikkelen van arbeidspotentieel van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en deze mensen in een zo regulier mogelijke baan te plaatsen. Dat doen we via onze bedrijven, via begeleiding en ontwikkeling. Daarop volgend zoeken we passend werk buiten MTB. Het belang van werken kan nauwelijks worden overschat. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat het realiseren van een werkplek voor onze mensen wezenlijk bijdraagt aan hun ontwikkeling van eigenwaarde, (zelf)respect en persoonlijke groei. Om op een actieve manier vraag en aanbod naar de markt te brengen, richten we ons daarbij op een intensieve samenwerking met werkgevers en gemeenten in Maastricht en de regio.

Financieel

Financieel resultaat

Het geconsolideerde netto resultaat over 2013 bedraagt € 0,211 miljoen. Onder zeer moeilijke marktomstandigheden heeft MTB een goede prestatie geleverd en kon zelfs een beter resultaat gerealiseerd worden dan in 2012.
In 2012 was nog sprake van een tekort van € 0,385 miljoen in de exploitatie. Dit tekort is gedekt door de aandeelhoudende gemeenten.

Omzet

De groepsomzet bedraagt € 17,4 miljoen ten opzichte van € 17,9 miljoen in 2012. Het gehele jaar was er sprake van omzetdruk als gevolg van de bezuinigingen van de overheid en een afname van het aantal projecten bij Prolabor. In 2013 is de toegevoegde waarde verbeterd als gevolg van de mix van bedrijfsactiviteiten. In 2013 bedroeg deze 82,6% tegenover 77,1 % in 2012. Overall gezien stijgt de toegevoegde waarde per SE met 8,5% naar € 12.061. Opgemerkt moet worden dat MTB hoge loonkosten WSW kent, maar daarentegen ook een hoge toegevoegde waarde per SE. Een gemiddeld SW-bedrijf kent een netto toegevoegde waarde van € 9.200 per SE (bron: Cedris brancherapport 2012).

Bedrijfskosten

Anticiperend op de omzetdruk over het gehele boekjaar heeft in het verslagjaar wederom een grote nadruk gelegen op kostenbeheersing. Desondanks is het kostenniveau gestegen met € 0,182 miljoen tot € 3,800 miljoen. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een dotatie aan de voorziening groot onderhoud van € 0,158 miljoen.

Eigen vermogen

Het garantievermogen bedraagt per 31 december 2013 € 3,196 miljoen.

Investeringen

Ten gevolge van het gevoerde strategische beleid kent MTB een laag investeringsniveau. Het  vormen van strategische samenwerkingen heeft tot gevolg dat MTB haar investeringen sterk beperkt.
MTB hanteert een meerjarenonderhoudsplan voor de gebouwen in eigendom. Dit plan is geactualiseerd in 2012. Op basis van dit plan is in 2013 de koelinstallatie vervangen. Voor het overige hebben er geen grote investeringen plaatsgevonden.

Financiering

De afname in kortlopende schulden houdt verband met aflossing van de restant lening met de Rabobank Nederland ter grootte van € 2,060 miljoen. Hier staat een schuld aan de BNG ter grootte van € 1,766 miljoen tegenover. De langlopende schuld is vervangen door een rekening courant faciliteit.

Risicomanagement en interne beheersing

Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van MTB om de risico’s binnen de onderneming te identificeren, te prioriteren, te beheersen en te controleren. Behalve om de strategische risico’s te identificeren en de significante risico’s te beheersen, zijn deze ook bedoeld om de operationele financiële doelstellingen te realiseren. In 2013 zijn ten aanzien van de belangrijkste risico’s actieplannen opgesteld en deze worden nu ingevoerd. MTB is van mening dat de kwaliteit en de interne bewaking van processen en procedures van ICT en rapportagevoorziening van dien aard is dat de onderneming in control is.

Financiële instrumenten

MTB maakt in haar bedrijfsvoering slechts in beperkte mate gebruik van financiële instrumenten. Deze financiële instrumenten betreffen handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financiële verplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 33% geconcentreerd bij de deelnemende gemeenten. Ten aanzien van de overige debiteuren past MTB een actief incassobeleid toe.

Valutarisico

MTB voert geen transacties uit in buitenlandse valuta.

Prijsrisico

Het marktprijsrisico op inkopen wordt, indien mogelijk, met inachtneming van de geldende aanbestedingsregels, beperkt door langdurige contracten. MTB gebruikt geen afgeleide financiële instrumenten. Marktprijsrisico’s worden, indien mogelijk en economisch gerechtvaardigd, gemitigeerd.

Liquiditeitsrisico

MTB kent ten behoeve van haar bedrijfsvoering geen risicovolle investeringen. Ter invulling van haar liquiditeitsbehoefte en ter beperking van de risico’s op liquiditeiten maakt MTB periodiek liquiditeitsprognoses.

Onderzoek en ontwikkeling

MTB ontwikkelt methodieken en een instrumentarium op het terrein van arbeidsontwikkeling, dit vanuit haar strategie. Tevens levert MTB een bijdrage aan de verbetering van het instrumentarium van derden dat MTB binnen haar bedrijfsvoering gebruikt.

Sociaal

Vitaliteit en gezondheid

Gezondheid is een hot item. Veel mensen doen er alles aan om fit en vitaal te blijven om zo de gezondheid op peil te houden. Dat is niet alleen goed voor het eigen lichaam, als werkgever heb je ook veel baat bij gezonde werknemers. Voor MTB is het heel belangrijk dat de werknemers gemotiveerd, fit en productief zijn. Werken is gezond. Daarom wordt al meerdere jaren succesvol geïnvesteerd in gezondheidsmanagement. Hieraan is intensief overleg met onze ondernemingsraad voorafgegaan. Het management is probleemeigenaar en het gezondheidsbeleid is steeds beter verankerd in de stijl van het leiding geven.
Het ziekteverzuim bij WSW-medewerkers is in 2013 gedaald van 13,1% in 2012 naar 12,1% in 2013. Het ziekteverzuim van het reguliere personeel is gedaald van 6,2% in 2012 naar 5,1% in 2013. Een prima resultaat waar we heel blij mee zijn.
We kunnen helaas niet altijd voorkomen dat iemand ziek wordt. Wat we dan doen is samen met de medewerker bekijken welke mogelijkheden er zijn ondanks zijn of haar (tijdelijke) beperkingen. Dit heeft ertoe geleid dat medewerkers vaker gedeeltelijk aan het werk blijven. Hierdoor blijven ze meer betrokken bij hun werk, wat verdere reïntegratie zeker bevordert.

Samen werken aan veiligheid

Het klinkt zo simpel: veiligheid gaat boven alles. Ook als alle middelen in huis zijn en alle voorschriften en procedures netjes op papier staan nemen veel mensen toch nog risico’s. Vaak onbewust: snel even iets oplossen, vertrouwen op eigen routine. Wij gaan voor een ongevallenvrij MTB. We willen een situatie creëren waarin iedereen echt veilig kan werken. Dit betekent dat we vooral insteken op het stimuleren van veilig gedrag. Veilig gedrag is immers een sterk visitekaartje. Bovendien zorgt veiligheid ervoor dat er minder incidenten zijn, met als gevolg een lager verzuim. Collega’s spelen een belangrijke rol in het stimuleren van veilig werken, door het delen van kennis en ervaringen. Veiligheid tussen de oren van iedereen zodat werken veiliger wordt en ongelukken worden voorkomen. Het afgelopen jaar zijn er 11 bedrijfsongevallen geweest. Een stijging ten opzichte van 2012 toen er 7 ongevallen zijn geregistreerd. Veiligheid blijft een zeer belangrijk aandachtspunt bij de directie.

Medewerkers

Ook in 2013 is de taakstelling WSW gerealiseerd. Ultimo 2013 hebben in totaal 1.316 personen een WSW-dienstbetrekking. 64 personen hebben een dienstverband bij een reguliere werkgever in het kader van Begeleid werken. In 2013 hebben wij binnen MTB ook personen uit diverse andere doelgroepen begeleid. 136 personen hebben ultimo 2013 een regulier dienstverband waarvan 29 personen binnen Prolabor BV. Bij de stichting Phoenix hebben ultimo 2013 23 personen een groeibaan of WIW-dienstbetrekking en 17 personen hebben hier een reguliere dienstbetrekking. Ruim driekwart van de WSW-medewerkers werkt buiten het bedrijf. Er bestaat een actieve verbinding met de reguliere werkgevers. Het werk staat altijd in de context van de beoogde ontwikkeling van de medewerker. Deze ontwikkeling wordt mede ondersteund door inzet van goede diagnostische middelen.

Medezeggenschap

Binnen MTB heeft de ondernemingsraad een open dialoog met de bestuurder. De ondernemingsraad vult de medezeggenschap van medewerkers organisatiebreed in. MTB maakt grote veranderingen door. Deze veranderingen vragen intensief contact tussen de bestuurder en de medezeggenschap. Belangrijke aandachtspunten voor de medezeggenschap zijn: interne en externe werkgelegenheid op de lange termijn voor zoveel mogelijk medewerkers, continuïteit in arbeidsvoorwaarden en het Sociaal Plan. De ondernemingsraad was onder meer betrokken bij de samenstelling en heeft advies uitgebracht over het herstructureringsplan van MTB. De ondernemingsraad is een prima overleg- en sparringpartner van de bestuurder en haar directie.

Toekomst

Het voorzichtige herstel van de economie kan zich in 2014 voortzetten, al is het herstel nog broos en is het nog steeds kwetsbaar. Voor 2014 is een negatief resultaat van € 1,800 miljoen begroot. De redenen hiervan zijn enerzijds vermindering van subsidies (uit reïntegratiebudget van gemeente en subsidie BuurtBeheerBedrijven), anderzijds rekenen we met stijgende WSW-personeelskosten. MTB heeft slechts zeer beperkte invloed op de factoren die in 2014 het resultaat negatief beïnvloeden. Bij MTB zal in 2014 de nadruk blijven liggen op verdere kostenbesparingen en een hogere efficiency. Margeverbetering en groei zijn prioriteit in een markt die gekenmerkt wordt door steeds krapper wordende marges. MTB zal mogelijkheden die haar positie versterken en bijdragen aan de rendementsdoelstelling, serieus in overweging nemen. We focussen enerzijds op de commerciële ontwikkelingen van onze organisatie. Naast omzetgroei willen we onze interne synergiemogelijkheden en kennisuitwisseling tussen de activiteiten van onze units maximaal benutten. Daarbij horen een slagvaardige en permanente marktbewerking en een kwalitatief hoogstaande dienstverlening gericht op maximale klantbinding. Anderzijds zullen we onze bijdrage blijven bieden in oplossingsrichtingen om de grote groep werknemers waarvoor geen eenvoudige match te maken is met werken voor een gewone werkgever. Dit doen we samen met gemeenten, werkgevers, de zorgsector, het onderwijs en alle andere partijen die daarbij betrokken zijn. Dit vraagt om slimme combinaties en innovatieve samenwerkingsconstructies. De eerste verkenningen zijn nu in volle gang. MTB brengt daarbij haar kennis en jarenlange praktijkervaring in om zo richting te kunnen geven aan de toekomstige invulling van de Participatiewet welke de gemeenten uiteindelijk zullen vormgeven en waarin MTB ook weer een vanzelfsprekende partner zal kunnen zijn voor de uitvoering. In 2014 zal de WSW-populatie licht afnemen gelet op de taakstelling van de overheid. De reguliere bezetting zal nagenoeg gelijk blijven.

MTB bestaat op 24 juni 2014 60 jaar. Al 60 jaar betrokken en midden in de maatschappij aanwezig. We zullen gepaste aandacht geven aan dit 60-jarig bestaan van MTB.

mr. J. (Hans) Verwijlen, voorzitter Raad van Bestuur
mr. M.J.M. (Marcel) Jöris, directeur

Terug