Trots

Jaarverslag

Trots. Als we 2013 in één woord zouden moeten vangen, dan is het dat. Trots op onze organisatie, trots op het resultaat, trots op onze mensen. Op deze site vindt u alle informatie over het afgelopen jaar: feiten en cijfers, maar zeker ook de verhalen van de mensen die de MTB zíjn.

Onze mensen

Ruimte

Vakmanschap als belangrijkste gereedschapAls er creatief bloed door je aderen stroomt en je hart open gaat van kunst, cultuur en muziek en je werkt bij het Bonnefanten- museum, dan heb je een baan uit duizenden. Zo ervaart Richard Wilhelmus dat. ‘Ik kan mijn creativiteit in m’n werk kwijt.’

Lees verder
Passie

‘Sinds ik buiten ben, ben ik écht gegroeid…’Als een echte gastheer wacht hij me al op in de statige ontvangsthal van de Universiteit aan de Minderbroedersberg in Maastricht. Stijlvol zwart gekleed in Albron bedrijfskleding. ‘Neem plaats. Wat kan ik voor u inschenken?’ Gastvrijheid op en top! Mitch Prince. Trotse cateringmedewerker bij Albron.

Lees verder
Kracht

‘Hier staat een nieuwe Sophie’Zien we het goed? Ja! Daar zit ze. Tussen de stoere mannen van Elektro. Geconcentreerd, gefocust op haar werk. Sophie van Zutphen, pietje precies en stille kracht van Hal B.

Lees verder
Koers

‘We bevonden ons in woelig vaarwater, maar we hebben koers gehouden’‘Een uitstekend jaar. Op financieel, sociaal én organisatorisch gebied.’ Zo vatten Hans Verwijlen en Marcel Jöris 2013 samen. ‘Het was wel pittig en hard werken, maar juist daarom is dit resultaat een groot compliment aan alle medewerkers binnen onze organisatie.’

Lees verder

Verslag directie en
raad van commissarissen

Directieverslag

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Gemeenten staan voor de uitdaging om een nieuwe toekomststrategie te bepalen. Dit als gevolg van het overheidsbeleid en de huidige economische- en financiële crisis. De decentralisaties vanuit de overheid gaan namelijk gepaard met forse bezuinigingen...

Lees verder

Verslag raad van commissarissen

Hoe zal de Participatiewet uitpakken voor MTB? Een duidelijk antwoord op deze vraag is ook in het afgelopen jaar 2013 niet verkregen. Er zijn namelijk nog veel onderwerpen niet uitgewerkt. Vergeet ook niet dat deze wet valt binnen de grote beweging van decentralisatie van het Rijk naar de gemeenten...

Lees verder

Financiën

Activa
2013
2012
Vaste activa
Vlottende activa:
- voorraden
- debiteuren
- vorderingen
- vorderingen
op participanten
en aandeelhouders
- overlopende activa
- liquide middelen
€ 6.373.000

€ 89.000
€ 2.656.000
€ 1.061.000
€ 771.000


€ 185.000
€ 1.406.000
€ 6.403.000

€ 131.000
€ 2.821.000
€ 740.000
€ 1.084.000


€ 108.000
€ 2.543.000
Totaal
€ 12.541.000
€ 13.830.000
Passiva
2013
2012
Groepsvermogen
Achtergestelde leningen
vanuit aandeelhouders
Garantievermogen
Voorzieningen
Overige langlopende
schulden
Kortlopende schulden:
- crediteuren
- belastingen en
sociale premies
- schulden aan
kredietinstellingen
- overige schulden
-/- € 8.904.000
€ 12.100.000

€ 3.196.000
€ 1.853.000
€ -


€ 1.179.000
€ 1.304.000

€ 1.766.000

€ 3.243.000
-/- € 9.115.000
€ 12.100.000

€ 2.985.000
€ 1.935.000
€ -


€ 1.506.000
€ 1.520.000

€ 2.060.000

€ 3.824.000
Totaal
€ 12.541.000
€ 13.830.000
 
2013
2012
Omzet
Inkopen e.d.
Toegevoegde waarde
Gemeentelijke bijdrage WSW
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten

Loonkosten WSW-personeel
Rijkssubsidie WSW
Subsidiesaldo

Overige kosten WSW-personeel
Loonkosten overige doelgroepen
Loonkosten niet-WSW-personeel
Overige kosten
Totaal kosten

Bedrijfsresultaat
Resultaat deelnemingen
Groepsresultaat
€ 17.904.000
€ 3.529.000
€ 14.375.000
€ 1.096.000
€ 2.326.000
€ 17.797.000

€ 34.962.000
€ 31.097.000
-/- € 3.865.000

€ 1.377.000
€ 745.000
€ 7.641.000
€ 4.231.000
€ 13.995.000

-/- € 62.000
€ 273.000
€ 211.000
€ 18.288.000
€ 4.518.000
€ 13.770.000
€ 1.137.000
€ 2.627.000
€ 17.534.000

€ 35.726.000
€ 32.160.000
-/- € 3.566.000

€ 1.506.000
€ 825.000
€ 7.850.000
€ 4.227.000
€ 14.408.000

-/- € 440.000
€ 440.000
€ 0
Totaal
€ 12.541.000
€ 13.830.000

Kengetallen

FINANCIËLE KENGETALLEN

RESULTAAT 2004-2013

OMZET 2004-2013

SOCIALE RESULTATEN
EN ONTWIKKELINGEN

Kerngegevens personele bezetting
31-12-2013
31-12-2012
Bezetting fte’s WSW (gemiddeld)
Bezetting fte’s reguliere dienstverbanden
Bezetting fte’s overige doelgroepen
Fte’s in Begeleid Werken
Instroom WSW van wachtlijst, aantal personen
Uitstroom WSW, aantal personen
1.168,52
105,22
37,33
53,59
97
117
1.217,07
111,66
30,91
50,26
106
153
WSW-wachtlijst
Gemeente
Ultimo
31-12-2013
Ultimo
31-12-2012
Maastricht
Meerssen
Eijsden-Margraten
Totaal
62
3
12
77
131
5
8
144
Doelgroep
t/m 31-12-2013
Groeibanen
Plaatsing binnen Transferium
WIW-trajecten
Perceel 6 Sociale Activering
Inburgering
Totaal
114
657
18
123
102
1.096
© 2014 MTB