Verslag Raad van Commissarissen

Hoe zal de Participatiewet uitpakken voor MTB? Een duidelijk antwoord op deze vraag is ook in het afgelopen jaar 2013 niet verkregen. Er zijn namelijk nog veel onderwerpen niet uitgewerkt. Vergeet ook niet dat deze wet valt binnen de grote beweging van decentralisatie van het Rijk naar de gemeenten.

Een grote operatie dus. Een grote omwenteling ook in de sociale zekerheid. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet een feit en ligt de uitvoering van deze wet bij de gemeenten. Dan is de samenvoeging van de Wet Werk en Bijstand, de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening gerealiseerd. Omdat een klein jaar voorbereidingstijd erg kort is hebben de aandeelhoudende gemeenten besloten om de lokale omstandigheden en mogelijkheden eerst goed te inventariseren en de kansen en risico’s in kaart te brengen. De gemeenten gebruiken het jaar 2015 om de invoering gedegen voor te bereiden. MTB is het hier mee eens. Het gaat er namelijk om om mensen betere kansen te bieden op werk. Deze latere invoeringsdatum maakt het mogelijk samen met de gemeenten de vele kennis en ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgebouwd uit te wisselen en te benutten om het zo noodzakelijke maatwerk voor deze mensen daadwerkelijk te blijven leveren. We richten ons immers op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Als Raad van Commissarissen zijn we verheugd dat de gemeenten en MTB gezamenlijk optrekken. De gezamenlijke aanpak maakt de samenwerking tussen gemeenten en MTB binnen de arbeidsmarktregio nog hechter. Daarmee kunnen mensen ook voor de toekomst blijven rekenen op deskundige begeleiding in de ontwikkeling naar werk. Wij voorkomen daarmee dat zij vastlopen in hun zoektocht en wij bewerkstelligen dat zij naar vermogen kunnen participeren in onze maatschappij.

2013 was voor MTB een moeilijk jaar. De economie kromp verder, het aantal banen nam af en het aantal werkzoekenden groeide. De omzet en het resultaat stonden het gehele jaar fors onder druk. Daarnaast werd de interne herstructurering van MTB ingevoerd en afgerond.

In elke reguliere vergadering zijn als basis van gesprek tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen over “de aanpak” door de bestuurder updates gegeven over de ontwikkelingen van de financiële resultaten en de ontwikkeling van de business. MTB heeft ervoor gekozen om haar commerciële kracht te vergroten en heeft na de zomer een commercieel manager aangesteld. De financiële doelstellingen zijn onder deze moeilijke omstandigheden uiteindelijk gerealiseerd. Het financiële resultaat over het jaar 2013 is uitgekomen op € 0,211 miljoen positief. Uiteindelijk zelfs beter dan de daarover vooraf gemaakte afspraken met deelnemende gemeenten.

De Raad van Commissarissen wenst dan ook zijn grote waardering uit te spreken voor alle medewerkers van MTB, in het bijzonder voor hun betrokkenheid en inzet. In het afgelopen jaar is zowel extern als intern weer veel van hen gevraagd. Dat is voor alle betrokkenen niet altijd even gemakkelijk. Ook van de Raad van Bestuur en directie en staf is afgelopen jaar opnieuw een uitzonderlijke inspanning gevraagd. En zij hebben die opnieuw geleverd! Ook daarvoor wenst de Raad van Commissarissen zijn waardering uit te spreken. Ook wensen wij onze aandeelhoudende gemeenten te bedanken voor hun grote vertrouwen en betrokkenheid bij MTB en willen wij hen bedanken voor hun inspanningen het afgelopen jaar.

Samenwerking en functioneren Raad van Commissarissen

In het jaar 2013 is de samenstelling van de Raad van Commissarissen ongewijzigd. De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden. Jaarlijks evalueert de Raad van Commissarissen zijn functioneren in december. Ook dit jaar heeft in deze periode een evaluatie plaatsgevonden. Uit deze evaluatie volgde dat de Raad van Commissarissen dusdanig is samengesteld dat verschillende invalshoeken bij het uitoefenen van het  toezicht gewaarborgd zijn. Als uitgangspunt geldt daarbij een duidelijke afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke commissies en de individuele leden. In de vergaderingen van de commissies is een verdieping van onderwerpen mogelijk, zodat besluitvorming in de Raad zorgvuldig kan worden voorbereid. De inhoud van de vergaderingen van de commissies wordt teruggekoppeld in de vergadering van de voltallige Raad van Commissarissen, zodat alle commissarissen volledig op de hoogte zijn van hetgeen in de commissies besproken is.

Samenwerking met de Raad van Bestuur

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en adviseert de Raad van Bestuur door zich kritisch op te stellen waar dat moet, te adviseren waar dat nodig is en te ondersteunen waar dat kan. De samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is goed. De Raad van Commissarissen is van mening dat de Raad van Bestuur in 2013 een bijzondere inzet en betrokkenheid heeft getoond en voortvarend en gedegen de interne herstructurering van MTB in 2013 heeft ingevoerd.

Verslag toezichttaken

De Raad van Commissarissen vergaderde - buiten alle andere overleggen - zes keer. Ondanks de hoge frequentie van vergaderingen en commissievergaderingen was het aantal afwezige commissarissen bij de vergaderingen altijd beperkt. De afwezige commissarissen hebben in de regel hun input op de te bespreken onderwerpen van tevoren meegegeven aan de voorzitter, dan wel aan de voltallige Raad van Commissarissen. Dit getuigt van grote betrokkenheid. De Raad woonde zoals gewoonlijk twee themabijeenkomsten met de directie en stafhoofden bij. Ook heeft de Raad van Commissarissen een themabijeenkomst met de unitmanagers bijgewoond en is een delegatie van de Raad van Commissarissen tweemaal bij een overlegvergadering met de Ondernemingsraad aanwezig geweest. De ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen hebben tweemaal een themamiddag gehouden. De Raad van Commissarissen vindt het belangrijk dat hij in alle openheid met deze organen en medewerkers kan spreken. De Raad van Bestuur biedt die ruimte en dat geeft vertrouwen.

In het kader van zijn toezichtstaak heeft de Raad van Commissarissen aandacht besteed aan de realisatie van de ondernemingsdoelstelingen (financieel en sociaal), de strategie en de daarmee samenhangende risico’s, de advisering rondom strategische samenwerkingen, de opzet en werking van de interne risicobeheersing, de financiële verslaglegging, naleving van wet- en regelgeving, de verhouding met de aandeelhouders en de bestuurders van de Stichting Belangen Gehandicapten MTB. Bij de bespreking van de managementletter met de accountant zijn geen onderwerpen naar voren gekomen die vermeld dienen te worden. Integendeel; ook in 2013 functioneren de administratieve organisatie en het risicobeheersingssysteem goed.

Vergadering commissies

De Raad van Commissarissen heeft naast de agendacommissie nog drie commissies:

  1. Auditcommissie;
  2. Remuneratiecommissie;
  3. Commissie social control.

Hieronder volgt een beschrijving van de werkzaamheden van deze verschillende commissies. Iedere commissie bereidt besluitvorming door de Raad van Commissarissen voor over de taken die aan haar zijn toegewezen en rapporteert deze aan de Raad.

Auditcommissie

De commissie vergaderde in 2013 acht keer. De auditcommissie besprak en beoordeelde in 2013 de inrichting en werking van de financiële verslaglegging en de controle daarop, de financiële rapportages, fiscale zaken, de interne rapporten van de Interne Auditor, de rapportages en werkzaamheden van de externe accountant en de management letter. De externe accountant was bij één vergadering aanwezig.

Remuneratiecommissie

De commissie vergaderde in 2013 twee keer. Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken:

  1. Bezoldiging van de voorzitter Raad van Bestuur;
  2. Bezoldiging van de directeur en stafhoofden;
  3. Bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen.

Geconstateerd is dat er geen onevenwichtigheden in de honorering aanwezig zijn. Ook de honorering van de commissarissen past binnen de in de publieke sector gebruikelijke structuur.

Verslag commissie social control

De commissie vergaderde in 2013 drie keer. Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken:

  1. De monitoring van de voortgang medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en voorbereiding van het nieuwe MTO 2014;
  2. Het beleid op het gebied van Arbo, veiligheid en milieu en ziekteverzuim;
  3. De beleidsthema’s arbeidsmarkt, flexibiliteit en mobiliteit en cultuur;
  4. Het formuleren van de KPI’s op bovengenoemde beleidsterreinen.

dr. J.J. (Jan) Schrijen, president commissaris
mr. G.J.H.M. (Ger) Wagemans
J.G.K. (Sjaak) van der Zanden
H. (Henk) Walravens
mr. P.J.A. (Piet) Schmitz

Terug